MfN-Mediationreglement

Artikel 1 – Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. kwestie: de in de mediationovereenkomst omschreven kwestie.  

b.  certificerende instelling: de instelling die certificaten van vakbekwaamheid uitgeeft aan mediators op basis van een door de MfN erkend of aanvaard  certificatieschema.  

c.  mediation: procedure waarbij de partijen zich inzetten om, onder begeleiding van een mediator, hun kwestie op te lossen met toepassing van het reglement.

d.  mediationovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarin de partijen afspreken zich in te spannen om de kwestie door mediation op te lossen en de mediator de opdracht verlenen om in de kwestie als mediator op te treden en de mediator deze opdracht aanvaardt. 

e. mediator: degene die de mediation begeleidt en die staat ingeschreven in het MfN-register. 

f.  SKM: Stichting Kwaliteit Mediators, de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert.  

g.  MfN: Mediatorsfederatie Nederland. 

h.  partij(en): de partijen die wensen de kwestie door middel van mediation op te lossen. 

i.  register: het MfN-register. 

j.  reglement: dit reglement. 

k.  secretariaat: het secretariaat van het MfN-register. 

Artikel 2 – Benoeming mediator 

2.1  De partijen wijzen zelf een mediator aan.  

2.2  Indien de partijen de hulp van het register wensen bij de keuze van een mediator,  dienen zij een schriftelijke aanvraag in bij het secretariaat. De aanvraag bevat de namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers van de partijen en hun eventuele vertegenwoordigers, alsmede een globale omschrijving van de kwestie.

2.3  Na ontvangst van de aanvraag zendt het secretariaat aan de partijen:   a.  een lijst met mediators die, gezien de omschrijving van de kwestie en/of de door de  partijen opgegeven relevante criteria, in aanmerking komen;   b.  een exemplaar van het reglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. 

2.4  De partijen maken uit bedoelde lijst een gezamenlijke keuze. De partijen mogen dan rechtstreeks contact met de mediator opnemen. Indien de partijen niet zelf rechtstreeks contact op wensen te nemen, berichten de partijen het secretariaat schriftelijk welke mediator zij hebben gekozen.

sxpzuR7VX8wCuiXy

Na ontvangst hiervan informeert het secretariaat de mediator omtrent de aanvraag en de gemaakte keuze zodat de mediator vervolgens contact kan opnemen met de partijen. 

2.5  Komen de partijen niet tot een gezamenlijke keuze, dan kunnen zij het    secretariaat (gezamenlijk) verzoeken een schriftelijk voorstel te doen voor een door de partijen te benoemen mediator. 

2.6  Bij aanvaarding van de opdracht stelt de mediator een mediationovereenkomst op. De partijen en de mediator ondertekenen de mediationovereenkomst. 

Artikel 3 – Aanvang mediation 

De mediation vangt meteen aan na ondertekening van de mediationovereenkomst door  de partijen en de mediator, tenzij een ander tijdstip in de mediationovereenkomst wordt afgesproken. 

Artikel 4 – Werkzaamheden mediator en procesbegeleiding 

4.1  De werkzaamheden van de mediator betreffen de mediationbijeenkomsten, maar kunnen daarnaast werkzaamheden omvatten als verslaglegging, contacten met de partijen (schriftelijk of telefonisch), bestuderen van stukken, contacten met derden    en het opstellen van overeenkomsten, één en ander vanaf de aanvang van de   mediation. 

4.2  De mediator bepaalt, na overleg met de partijen, de wijze waarop de mediation wordt gevoerd. 

4.3  Het is de mediator toegestaan afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te communiceren. 

4.4  De partijen en de mediator spannen zich ervoor in om de mediation voortvarend te laten verlopen. 

Artikel 5 – Vrijwilligheid  

5.1  De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij, alsook de mediator, kan op elk moment de mediation beëindigen. 

5.2  Tussentijdse afspraken binden partijen alleen voor zover zij die afspraken en het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk vastleggen in een getekende overeenkomst. Zij zijn niet gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de mediator tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan. De partijen zijn alleen gehouden aan dat wat in de in artikel 10.1 bedoelde en door hen getekende overeenkomst is vastgelegd. 

Artikel 6 – Beslotenheid 

6.1  Bij de mediation zijn geen andere personen betrokken dan de mediator en de partijen en/of hun vertegenwoordigers en adviseurs. Ingeval andere dan voor-noemde personen bij de mediation worden betrokken, is toestemming van de partijen vereist. Indien de mediator dat wenst, kan hij zich bij de mediation secretarieel laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. In elk  geval draagt de mediator er zorg voor dat alle personen betrokken bij de mediation een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 

6.2  Indien een partij zich tijdens de mediation laat vertegenwoordigen, dient de vertegenwoordiger bevoegd te zijn om alle (rechts)handelingen te verrichten die voor de mediation noodzakelijk zijn, waaronder het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1. Op verzoek van de mediator dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt.  

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1  De partijen doen aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – geen mededelingen omtrent het verloop van de mediation, de daar door de bij de mediation betrokken personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie.

7.2  De partijen verbinden zich om geen stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn geopenbaard,  getoond, of anderszins bekend gemaakt. Deze verplichting geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken. 

  Onder stukken als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: 

– de mediationovereenkomst; 

 – aantekeningen van partijen of de mediator in het kader van de mediation;  – verslagen; 

   – de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst, behoudens indien en voor zover partijen hebben afgesproken dat (de inhoud van) die overeenkomst, of een gedeelte daarvan, niet vertrouwelijk is; 

   – andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale bestanden in welke vorm dan ook. 

7.3 De artikelen 7.1 en 7.2 gelden ook voor de mediator. 

7.4  De partijen doen hiermee afstand van het recht om, in rechte of anderszins, hetgeen tijdens de mediation is verstrekt en/of naar voren is gekomen als bewijs jegens elkaar aan te voeren en/of de MfN/SKM, (ex)bestuursleden van de MfN/SKM of bij de MfN/SKM werkzame of anderszins bij de MfN/SKM betrokken personen, elkaar, de mediator of andere bij de mediation betrokkenen, als getuige of anderszins te horen of te doen horen over informatie die is verstrekt en/of naar voren is gekomen tijdens of in verband met de mediation, dan wel over de inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1, alles in de ruimste zin     des woords. De partijen worden geacht daartoe een bewijsovereenkomst te hebben  gesloten. 

7.5  De mediator behandelt alle informatie die hem door één van de partijen buiten aanwezigheid van de andere partij wordt verstrekt vertrouwelijk, behoudens voor zover de betrokken partij uitdrukkelijk toestemming verleent om die informatie tijdens de mediation in te brengen. 

7.6  Het bepaalde in de artikelen 7.1 t/m 7.5 geldt niet in het geval van:   a.  informatie omtrent strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke       meldplicht dan wel een wettelijk meldrecht bestaat. 

  b.  informatie omtrent de dreiging van een misdrijf. 

  c.  een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator. In  dat geval is de mediator ontslagen uit de voor hem geldende      geheimhoudingsplicht voor zover nodig om zichzelf tegen de vorderingen       te verweren en/of een beroep te doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De geheimhoudingsplicht vervalt voor alle betrokkenen voor zover nodig om de klacht te behandelen. 

  d.  een verzoek van de certificerende instelling aan de mediator om geanonimiseerde informatie over te leggen ten blijke van praktijkvoering indien de certificerende instelling zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding.   e.  een verzoek van een door de SKM aangestelde peer reviewer aan de      mediator om informatie te overleggen ten blijke van praktijkvoering indien       de peer reviewer zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding. 

Artikel 8 – Einde mediation 

8.1 De mediation eindigt:  

  a.  door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de      mediation eindigt; 

  of 

  b.  door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en       de mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt. 

8.2  Beëindiging van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen     van de partijen onder de mediationovereenkomst onverlet.  

Artikel 9 – Andere procedures 

9.1  Eventuele bij de aanvang van de mediation al aanhangige gerechtelijke, of    aanverwante procedures over de kwestie of onderdelen daarvan – met uitzondering     van maatregelen ter bewaring van rechten – worden door de partijen opgeschort     voor de duur van de mediation.  

9.2  De partijen zullen gedurende de duur van een mediation jegens elkaar geen    procedures als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maken – met uitzondering van    maatregelen ter bewaring van rechten. 

9.3  Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt, of een andere     procedure als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan    binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan mededeling     te doen aan de mediator en de andere partij(en).  

Artikel 10 – Vastlegging van het resultaat van de mediation 

10.1  De mediator draagt er zorg voor dat hetgeen de partijen zijn overeengekomen     deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een   overeenkomst wordt vastgelegd. 

  Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven de partijen met uitsluiting van     de mediator zelf verantwoordelijk. De partijen hebben het recht om zich door een     externe deskundige te laten adviseren. 

10.2  De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de partijen af te    sluiten overeenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade. 10.3  De mediator draagt er zorg voor dat de partijen gezamenlijk en op schrift bepalen     in hoeverre (de inhoud van) de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk is. In elk     geval mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter worden    voorgelegd indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen. 

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van de mediator, ingeval van schade als gevolg van zijn han delen of nalaten in de mediation, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de desbe treffende verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijk heidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die  verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de mediator komt.  

Artikel 12 – Gedragsregels en klachten 

De mediator is gebonden aan de door het bestuur van de MfN vastgestelde  Gedragsregels voor de MfN-registermediator en onderworpen aan de klachtenregeling  van het MfN-register en tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak  Mediators. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij het  MfN-register een klacht indienen conform de op dat moment van kracht zijnde  Klachtenregeling MfN-register. 

Artikel 13 – Niet voorziene gevallen 

In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de mediator. Hij handelt daarbij  overeenkomstig de strekking van het reglement. 

Artikel 14 – Wijziging van het reglement c.q. afwijken van het reglement 

14.1   Indien en voor zover de partijen wensen af te wijken van het reglement kan dat     alleen middels een schriftelijke overeenkomst met de uitdrukkelijke instemming    van de mediator. 

14.2  De MfN is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen     hebben geen effect op mediations die op dat moment reeds worden gevoerd. Op     dergelijke mediations zal uitsluitend het reglement van toepassing zijn zoals dat bij    de aanvang van die mediations van kracht was.

Artikel 15 – Toepasselijk recht 

Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor de overeenkomst  als bedoeld in artikel 10.1, behoudens voor zover partijen in die overeenkomst anders  hebben bepaald.