Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij  dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de  tuchtrechter bij het toetsen van het handelen van de mediator.  

1 – Beroepsethiek en integriteit 

De mediator gedraagt zich zoals van een behoorlijk mediator mag worden verwacht. 

Toelichting 

Deze gedragsregel is de basis voor het optreden van de mediator en de kapstok voor alle  overige gedragsregels, die daarvan een uitwerking zijn. Integriteit is een kernwaarde voor  de mediator. Van de mediator mag worden verwacht dat hij zijn professionele code en de  algemene sociale en ethische normen en waarden naleeft en hanteert, ook bij druk van  buitenaf om hiervan af te wijken. De mediator treedt ten minste op als een redelijk  bekwaam en redelijk handelend mediator.  

2 – Transparantie  

De mediator verschaft partijen duidelijkheid over het mediationproces.  

Toelichting 

Transparant handelen houdt in dat de mediator partijen duidelijkheid verschaft over het  mediationproces, inclusief zijn eigen rol daarin. De mediator maakt kwesties met of  tussen partijen bespreekbaar en is duidelijk over zijn aanpak en wat partijen van hem  mogen verwachten. Openheid en duidelijkheid zijn essentieel voor het opbouwen van  vertrouwen en een goede werkrelatie met partijen. De mediator voorkomt hiermee ook  moeilijkheden in een later stadium.  

3 – Partijautonomie  

3.1 De mediator ziet erop toe dat alle bij de mediation betrokken partijen de  autonomie van partijen respecteren.  

3.2 De mediator doet geen uitspraak over de kwestie. 

Toelichting 

De mediator bewaakt de autonomie van partijen en toetst hun commitment en  vrijwillige deelname aan de mediation. De partijen maken zelf hun keuzes en dragen  daarvoor ook de verantwoordelijkheid. De mediator staat tussen de partijen en  ondersteunt hen in het maken van hun keuzes en het zoeken naar een oplossing. De  mediator kan partijen daarbij waar nodig informatie verstrekken, zodat zij zich een  weloverwogen beeld kunnen vormen en hun positie kunnen bepalen. 

3ug0P5MaQM4Gb51ALVGonPZkNcKUnE6XOL8kY13Nsw nNJBzzRw0tVEyrFbL4tZiZ74yX g g87q81AoukzHzvRYHZVVEl659Q q vjX3aMu PxG3BCbeZOZE6N39zZ HU6RF1Kg

De mediator doet geen uitspraak over de kwestie of een onderdeel daarvan. Hij neemt  dus geen beslissing over de inhoud van het conflict tussen partijen. De mediator is ook  terughoudend in het geven van zijn mening of het geven van advies over wat een partij  wel of niet zou moeten doen. Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en  onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de  mediator. De mediator wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of  deskundigen te raadplegen tijdens de mediation.  

In het geval de mediator op uitdrukkelijk verzoek van alle partijen toch een al dan niet  bindende uitspraak wil doen, zal hij duidelijk afstand moeten doen van zijn rol als  mediator. Het moet voor partijen duidelijk zijn in welke hoedanigheid hij optreedt.  De mediator legt deze rolwisseling schriftelijk vast. 

4 – Onafhankelijkheid  

4.1 De mediator stelt zich onafhankelijk op. Hij heeft geen belang dat zijn  onafhankelijkheid zou kunnen aantasten.  

4.2 Indien de mediator de kwestie niet op een onafhankelijke wijze kan begeleiden,  aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug.  

Toelichting 

De mediator die een belang bij de mediation heeft dat zijn onafhankelijkheid in de weg  staat of zou kunnen staan, neemt zijn benoeming niet aan. Dit belang zou kunnen liggen  in een persoonlijke of zakelijke relatie die de mediator of een van zijn kantoorgenoten  heeft of heeft gehad met partijen of met een van hen, of in de uitkomst van de mediati on. Hij dient zich ook bewust te zijn van de mogelijke schijn van afhankelijkheid en daar  naar te handelen. De mediator verschaft partijen duidelijkheid over zijn positie indien zijn  onafhankelijkheid ter discussie staat of zou kunnen staan. Vervolgens vraagt hij partijen  of zij op deze basis met hem verder willen. De mediator waakt ervoor dat hij zijn onaf hankelijkheid zowel tijdens als na de mediation bewaart. Zo nodig trekt hij zich terug. 

5 – Onpartijdigheid  

5.1 De mediator is er voor alle partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder  vooringenomenheid. 

5.2 Indien de mediator de kwestie niet op een onpartijdige wijze kan begeleiden,  aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug.  

Toelichting 

Kenmerkend voor de mediator is zijn neutrale, onpartijdige rol. De mediator is er voor  alle partijen. Hij heeft een vertrouwenspositie ten opzichte van elk van hen. De mediator  geeft in woord en daad geen blijk van een voorkeur voor of van afkeuring van (een van  de) partijen en handelt zonder vooringenomenheid jegens hen. Het vertrouwen bij partij en dat de mediator onpartijdig is, is essentieel voor de kwaliteit van het mediationproces.  

De mediator treedt alleen in die kwesties op waarin hij zijn onpartijdigheid kan bewaren.  Hij waakt er steeds voor dat zijn onpartijdigheid niet wordt aangetast door  vooringenomenheid, gebaseerd op bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken, positie, religie of  achtergrond of door een oordeel over door partijen ingebrachte standpunten of belangen.  

Van de mediator mag worden verwacht dat hij zichzelf kritisch volgt en zijn neutrale,  onpartijdige positie doorlopend bewaakt. Als het voor de mediator onmogelijk is de medi ation op een onpartijdige wijze te begeleiden, dan trekt hij zich daaruit terug.  

6 – Vertrouwelijkheid  

6.1 De mediator ziet erop toe dat alle betrokkenen bij de mediation zich verplichten de  vertrouwelijkheid van de mediation te respecteren. 

6.2 De mediator heeft een geheimhoudingsplicht. 

6.3 De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de mediation.  

Toelichting 

De mediator ziet erop toe dat hij zelf en alle andere betrokkenen bij de mediation zich  uitdrukkelijk verbinden aan de geheimhoudingsplicht teneinde het mediationproces te  bevorderen. Uitgangspunt is dat alles wat tijdens een mediation mondeling en schriftelijk  wordt uitgewisseld, vertrouwelijk is. Deze informatie mag niet buiten de mediation tijdens  of na afloop van de mediation worden gebruikt, tenzij partijen daarover expliciet  afwijkende afspraken maken met elkaar en met de mediator bijvoorbeeld indien  terugkoppeling nodig is voor de voortgang van de mediation. Informatie die al openbaar  of bekend was voor de mediation valt buiten de geheimhoudingsplicht. De  geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen bij het mediationproces en voor de  mediator in het bijzonder als eerstverantwoordelijke om erop toe te zien dat de  betrokkenen zich tot geheimhoudingsplicht verbinden en de vertrouwelijkheid  respecteren.  

De mediator heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hij in zijn  hoedanigheid als mediator verneemt in zijn gesprekken met partijen en hun adviseurs,  zowel plenair als afzonderlijk. Zijn geheimhoudingsplicht geldt ook voor verkennende  gesprekken met partijen vóórdat met hen een mediationovereenkomst is gesloten. Een  terugkoppeling van informatie door de mediator naar verwijzers of opdrachtgevers die  verder gaat dan een kennisgeving van beëindiging van de mediation, gebeurt uitsluitend  in overleg en met instemming van alle partijen.  

De geheimhoudingsplicht van de mediator vervalt voor zover de mediator dit nodig heeft  om zich te verweren in procedures, inclusief klacht- of tuchtprocedures. Op de  geheimhoudingsplicht van de mediator worden enkele uitzonderingen gemaakt die te  vinden zijn in het MfN-Mediationreglement.

7 – Competentie 

De mediator neemt een mediation alleen aan wanneer hij over de nodige kwaliteiten  beschikt om de mediation goed te laten verlopen.  

Toelichting 

Van een mediator mag verwacht worden dat hij beschikt over de kennis, vaardigheden,  beroepshouding en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om een goed verloop van de  mediation te waarborgen. Is dat niet of in onvoldoende mate het geval, dan neemt hij de  mediation niet aan. Mocht de mediator de zaak al hebben aangenomen, dan trekt hij zich  terug.  

Tot de van de mediator te verwachten kennis hoort kennis van communicatie en  conflictoplossing, onderhandelingsconcepten en interventietechnieken. De te  verwachten kennis kan ook inhoudelijke deskundigheid zijn op het terrein waarop de  kwestie zich afspeelt indien partijen de mediator juist met het oog daarop hebben  benoemd. De vaardigheden die van de mediator verwacht mogen worden zijn  bijvoorbeeld interventietechnieken gericht op het verbeteren van de communicatie  tussen partijen, het verhelderen van het probleem en de betrokken emoties en belangen  en de begeleiding van de onderhandelingen tussen partijen. De mediator beschikt ook  over meer technische vaardigheden, zoals het bespreken en afsluiten van een mediation overeenkomst en het (laten) vastleggen van afspraken in een vaststellingsovereenkomst.  

Essentie van de beroepshouding is dat de mediator integer en betrouwbaar is, zijn vak  naar beste kunnen uitoefent en de bereidheid heeft om zich doorlopend bij te scholen en  verder te ontwikkelen als mediator. Persoonlijke kwaliteiten zijn essentieel voor de  mediator. Van de mediator mag verwacht worden dat hij evenwichtig, flexibel, empathisch  en doortastend is en dat hij goed kan opereren in een context waarin druk en  tegenstrijdige belangen een onmiskenbare rol spelen.  

8 – Werkwijze  

8.1 De mediator is verantwoordelijk voor het mediationproces en bewaakt het verloop  daarvan.  

8.2 De mediator sluit voorafgaand aan de mediation met alle partijen een schriftelijke  mediationovereenkomst die ten minste de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid  omvat.  

8.3 De mediator betrekt geen derden bij de mediation, behoudens met toestemming  van partijen. 

Toelichting 

De essentie van de taak van de mediator is het bewaken van het mediationproces. De  mediator behandelt de mediation met de nodige voortvarendheid en maakt daarvoor  voldoende tijd beschikbaar. Hij geeft uitleg over het mediationproces, de inhoud van de  mediationovereenkomst en het Reglement. De mediator verifieert of partijen begrijpen  welke voorwaarden en consequenties er aan ondertekening van de mediationovereen komst zijn verbonden. 

De mediator zorgt voor een evenwichtige behandeling van de kwestie en bevordert zoveel  mogelijk dat iedere partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt, in voldoende mate  toegang heeft tot de benodigde informatie en de ruimte heeft om zo nodig financiële,  juridische, psychologische of andere adviseurs te raadplegen.  

De mediator is verantwoordelijk voor de contractuele vastlegging in de mediationovereen komst van de geheimhoudingsplicht van partijen en hemzelf. De geheimhoudingsplicht  van partijen dient er primair voor om te bevorderen dat zij vrijuit kunnen spreken tijdens  de mediationgesprekken en dat vertrouwen kan worden opgebouwd. Partijen bepalen  samen de omvang van de geheimhoudingsplicht. Zij beoordelen of het voor de voortgang  van de mediation nodig is dat met bepaalde personen buiten de mediationtafel overleg  plaats heeft. De mediator draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsplicht en de omvang  daarvan wordt vastgelegd.

9 – Tarief en kosten  

9.1 De mediator maakt met partijen vooraf een afspraak over zijn tarief en de  bijkomende kosten en legt deze afspraak vast in de mediationovereenkomst. 9.2 Tenzij de mediator goede gronden heeft om aan te nemen dat partijen niet in  aanmerking kunnen komen voor een mediationtoevoeging, is hij verplicht partijen  te wijzen op de mogelijkheid daartoe. Wanneer partijen mogelijk in aanmerking  komen voor een mediationtoevoeging en niettemin verkiezen daarvan geen gebruik  te maken, legt de mediator dat schriftelijk vast. 

9.3 De mediator zal voor een mediation waarin hij is toegevoegd voor zijn  werkzaamheden geen vergoeding, in welke vorm dan ook, bedingen of in  ontvangst nemen, afgezien van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde  eigen bijdrage. 

9.4 Het is de mediator toegestaan een vast bedrag voor de mediation af te spreken. 9.5 De mediator zorgt voor een duidelijke, inzichtelijke declaratie.  

Toelichting 

Bij de start van de mediation maakt de mediator een duidelijke afspraak over zijn tarief  (of een vast bedrag voor de mediation) en eventuele bijkomende kosten. De mediator  spreekt met partijen af wie de kosten van de mediation draagt. De mediator specificeert  zijn declaratie op een heldere manier. Hij houdt een verrichtingenstaat bij en legt deze  desgevraagd over, zodat het voor partijen inzichtelijk is voor welke werkzaamheden hij  welke kosten in rekening brengt.  

Partijen kunnen op verschillende terreinen (zoals op het personen- en familierecht, arbeid  en ontslag, overeenkomsten en verbintenissen, huur en bestuur) in aanmerking komen  voor een mediationtoevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. De mediator dient bij  aanvang van de mediation te onderzoeken of partijen (of een van hen) in aanmerking  komen voor een mediationtoevoeging. Deze verplichting kan achterwege blijven wanneer  de mediator goede gronden heeft om aan te nemen dat partijen (of een van hen) niet in  aanmerking komen voor een toevoeging.  

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de aard van het geschil niet  voldoet aan de inhoudelijke eisen van de Raad voor Rechtsbijstand of wanneer de  draagkracht van partijen hoger is dan de inkomenseisen van de Raad voor Rechtsbijstand  (zie www.rvr.org). Mediators die niet zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand  verwijzen partijen die in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging in beginsel  door naar een mediator die wel is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer partijen in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging en niettemin  verkiezen daarvan geen gebruik te maken, legt de mediator dat schriftelijk vast. 

De mediator mag – buiten de eigen bijdrage – in geen geval kosten in rekening brengen  bij de partij op toevoegbasis. Het in rekening brengen van kosten aan de partij op  toevoegbasis is in strijd met de bepalingen in de Wet op de rechtsbijstand (artikel 33e lid  3 en 38 lid 1) en met artikel 2 sub b van de ‘Inschrijvingsvoorwaarden mediators’ van de  Raad voor Rechtsbijstand. Dit laat onverlet dat de mediator voor zijn werkzaamheden op  toevoegbasis een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangt. 

10 – Tuchtrecht  

De mediator is onderworpen aan het tuchtrecht conform het Reglement Stichting  Tuchtrechtspraak Mediators. 

Toelichting 

Iedere mediator die tijdens de aanvang van een mediation in het MfN-register staat  ingeschreven, is aan dit tuchtrecht onderworpen.