Bijlage bij algemene voorwaarden

Naast de algemene Voorwaarden, de privacyverklaring en de mediationovereenkomst van Goed Online Scheiden, zetten we voor jullie de belangrijkste punten nog even op een rij in deze bijlage bij de algemene voorwaarden:

Dit spreken we samen af:

 • Jullie hebben beiden een inspanningsverplichting om tot een gedegen ouderschapsplan en/of convenant te komen. Jullie hebben daartoe samen overleg en bespreken de betreffende onderwerpen.
 • Jullie kunnen een mediator van Goed Online Scheiden inschakelen als jullie samen niet tot een afspraak kunnen komen. Beiden werken hieraan mee als de (ex-)partner een bemiddelaar / mediator van Goed Online Scheiden inschakelt.
 • Jullie staan open voor opmerkingen van de mediator als reviewer die jullie plan (juridisch) toets. 
 • Bij een complexe situatie, zoals bijvoorbeeld: het hebben van een onderneming, een huwelijk gesloten in het buitenland, huwelijkse voorwaarden, erfenissen en/of schenkingen die verrekend moeten worden, of iedere andere omstandigheid die leidt tot extra advies, zullen jullie de mediator van Goed Online Scheiden inschakelen voor extra uitleg en toetsing. Dit zijn aparte uren die benodigd zijn jullie dossier te kunnen opstarten en begeleiden, welke tegen een uurtarief van € 125,- incl BTW per uur zullen worden afgerekend. Deze extra benodigde uren zijn dus niet inbegrepen in het pakket. Deze extra toetsing en/of uitleg kan aan tafel zijn, telefonisch of online. 
 • Met het aangaan en akkoord geven op deze afspraken geven jullie toestemming om de gegevens op te slaan en te gebruiken en gaat u akkoord met de privacyverklaring.
 • Goed Online Scheiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die u lijdt door de handelswijze van een mediator van Goed Online Scheiden of door het gebruik van aangeleverde documenten van Goed Online Scheiden.
 • Het convenant / de vaststellingsovereenkomst en/of het ouderschapsplan worden afgerond door ons door middel van het uitvoeren van een eindtoets. Dit is een verplicht onderdeel en deze eindtoets is onlosmakelijk verbonden aan de opdracht tot het traject voor online scheiden.
 • Indien u of uw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand , zijn de tarieven lager. Zie https://goedonlinescheiden.nl/kosten-online-scheiden/. Zodra u start met het scheiden traject, kunt u een inkomensverklaring aanvragen via https://www.mijnrechtsbijstand.rvr.org/
 • Indien je vervolgens de instructies volgt en de inkomensverklaring en eventuele overig benodigde gegevens aan Goed Online Scheiden stuurt, wordt (mits je aan de voorwaarden van de Raad van Rechtsbijstand voldoet om in aanmerking te komen voor deze subsidie), het juiste lagere tarief door Goed Online Scheiden gehanteerd. 
 • De inkomensverklaring moet per persoon worden aangevraagd, omdat de Raad voor Rechtsbijstand individueel naar het inkomen kijkt. Dit betekent dat het ook kan dat niet jullie beiden, maar één van jullie in aanmerking komt voor subsidie. 

Wat wordt er van jullie verwacht bij Goed Online Scheiden? 

 • De informatie en gegevens die jullie invoeren en verstrekken aan Goed Online Scheiden zijn juist en volledig.
 • Jullie zetten je in om samen tot afspraken te komen en hanteren respect tegenover de partner en Goed Online Scheiden.
 • Mediation is op basis van vrijwilligheid en ieder van de partijen heeft het recht de mediation op elk gewenst moment te beëindigen en de in dat kader gevoerde onderhandelingen af te breken. Ook de mediator heeft het recht om de zaak te beëindigen indien zich een omstandigheid voordoet die naar zijn oordeel tot beëindiging van het traject moet leiden.
 • Het ouderschapsplan en/of het convenant/vaststellingsovereenkomst wordt afgerond met een eindtoets van de mediator. De mediator beoordeelt de feitelijke en praktische uitvoerbaarheid van de door jullie gemaakte afspraken. Na het eindgesprek zijn jullie ervan overtuigd achter de afspraken te staan, begrijpen jullie de gevolgen en zijn jullie er zeker van dat wat jullie overeen willen komen ook op de juiste wijze in het convenant en/of ouderschapsplan wordt opgenomen.
 • Wij werken met mediators gespecialiseerd in familiemediation, enkele van hen zijn MfN mediatiors, daarom zijn de MfN gedragsregels en het MfN reglement van toepassing, indien jullie dossier door een Mfn mediator wordt behandeld. Jullie verklaren kennis te hebben genomen van deze MfN Gedragsregels en het MfN Reglement.  Bovendien maken zij deel uit van deze overeenkomst. In het geval jullie vragen hebben over deze documenten, dan spreken wij met elkaar af dat je deze vragen aan ons stelt. 
 • De mediator blijft altijd neutraal en onpartijdig.
 • Nadat het convenant is goedgekeurd door jullie, wordt het ondertekend.  Daarmee worden de afspraken definitief en zijn ze gereed om bij de Rechtbank te worden ingediend.
 • In geval er alleen een ouderschapsplan van toepassing is hebben gemaakt, wordt dit ouderschapsplan ook getoetst door ons, en wordt het na het eindgesprek per mail toegezonden en is het voor jullie ook gereed voor ondertekening.

De mediationovereenkomst:

 • Door het aangaan van de opdracht bij Goed Online Scheiden, verklaren jullie eveneens akkoord te gaan met de mediationovereenkomst en verklaren jullie de reikwijdte hiervan te begrijpen. 
 • In een mediationovereenkomst staan de spelregels van de mediation, de rol van de mediator, de rol van de deelnemers/partijen, de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid, de kosten en de verdeling daarvan en eventueel de clausule dat lopende juridische procedures worden gestaakt of opgeschort.
 • De mediationovereenkomst wordt door alle deelnemers aan de mediation ondertekend, dus ook door de mediator. 
 • Een paar belangrijke punten uit een mediationovereenkomst 
 1. Partijen spannen zich in om problemen op te lossen, dit noemen we de inspanningsverplichting. 
 2. De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding, de partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.
 3. De partijen nemen geen acties of gedragen zich niet op een manier, die de mediation ernstig bemoeilijkt.
 4. Het staat de partijen en de mediator vrij om de mediation te beëindigen.
 5. Mediator en partijen zijn gehouden aan geheimhouding.
 6. De partijen moeten zelf bij de mediation aanwezig zijn.

Betaling:

 • De betaling gebeurt direct na het aangaan van de opdracht. Je krijgt een factuur per mail, welke je via bankoverschrijving kan voldoen. Zowel jij als jouw (ex-)partner kan het tarief voldoen, waarbij jullie uiteraard een onderlinge verdeling kunnen maken. Op www.goedonlinescheiden.nl/……………. vinden jullie meer uitleg over de geldende tarieven.
 • Het is mogelijk een extra mediationgesprek af te nemen bovenop het standaard aantal gesprekken, als hier bij jou of jouw (ex-)partner behoefte aan is. Hiervoor wordt een aanvullend tarief gerekend op basis van een uurtarief van € 125,- incl BTW per uur. www.goedonlinescheiden.nl/……………. De persoon die een aanvullende dienst aanvraagt, betaalt voor beide (ex-)partners. In jullie onderlinge afspraken kunnen jullie afspraken maken over de verdeling van deze kosten.

Tussentijdse beëindiging:

 • Deelname aan het traject tot online scheiden bij goed Online Scheiden is vrijwillig. Ieder van jullie is gerechtigd om met deelname te stoppen. 
 • Door het aangaan van deze overeenkomst met Goed Online Scheiden doen jullie afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat je de opdracht bent aangegaan. 
 • Indien jullie de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, de overeenkomst voortijdig opzegt, niet meer in onderling overleg wil scheiden of indien (één van de) opdrachtgever(en) Goed Online Scheiden niet in staat stelt de opdracht behoorlijk uit te voeren, zijn jullie gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

Afspraken beslechting en geschillen:

 1. Door jullie akkoord te verklaren met deze “bijlage bij algemene voorwaarden” leggen jullie vast hoe om te gaan met de situatie waarin jullie het niet eens kunnen worden over een of meerdere onderwerpen. Door aanvaarding van deze “bijlage bij algemene voorwaarden “ komen jullie overeen dat eventuele geschillen worden opgelost door middel van mediation door een van de mediators van Goed Online Scheiden en dat jullie beiden zult inzetten voor het samen tot stand brengen van het convenant en/of ouderschapsplan.

Klik hier naar de andere van toepassing zijnde documenten, bij een online scheiden traject: