Algemene voorwaarden Goed Online Scheiden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Goed Online Scheiden, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden. Gevestigd te ’s-Hertogenbosch ingeschreven bij de KvK onder nummer 5856472.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Goed Online Scheiden zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Goed Online Scheiden voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland
 • Opdracht bevestiging: het ingevulde en door GOS ontvangen en geaccepteerd  intakeformulier. 

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en overeenkomsten van Goed Online Scheiden, en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Goed Online Scheiden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Op alle door Goed Online Scheiden uitgevoerde mediations, voorzover uitgevoerd door een MfN mediator zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Goed Online Scheiden.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Goed Online Scheiden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

OFFERTES

 • Alle offertes en aanbiedingen van Goed Online Scheiden zijn vrijblijvend. De opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Goed Online Scheiden aan de opdrachtnemer.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Goed Online Scheiden binden Goed Online Scheiden niet.

OVEREENKOMSTEN

 • Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de opdrachtnemer door middel van het indienen van het opdrachtformulier, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Goed Online Scheiden met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 • De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 • De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation schriftelijk is beëindigd.
 • Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de mediation van rechtswege.

BETALING

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijfs-en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de opdracht bevestiging. 
 • De opdrachtnemer dient de van Goed Online Scheiden ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum. Goed Online Scheiden is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom)
 • Goed Online Scheiden is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste factuur.
 • In geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Goed Online Scheiden weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Goed Online Scheiden is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.
 • In geval de mediation tussentijds beëindigd wordt, ongeacht door welke partij en om welke reden, is de opdrachtnemer gerechtigd om de gemaakte inspanningen in uurbesteding te factureren aan opdrachtgever.  

KLACHTEN 

 • Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 7 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Goed Online Scheiden zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

AANSPRAKELIJKHEID

 • ledere aansprakelijkheid van Goed Online Scheiden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Goed Online Scheiden beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst Goed Online Scheiden verschuldigd is.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Goed Online Scheiden zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid In acht nemen. Goed Online Scheiden is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Goed Online Scheiden is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Goed Online Scheiden indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 • De opdrachtgever vrijwaart Goed Online Scheiden van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg Is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Goed Online Scheiden en/of een van haar medewerkers.

VERHINDERING

 • Indien (een van) de partijen een (online) (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Goed Online Scheiden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Goed Online Scheiden is gevestigd.

Opgemaakt te ’s-Hertogenbosch, 1 december 2020